1. Een inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier online in te vullen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2. In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder schooljaar een vaste lesdag en lestijd afgesproken. Lessen zijn wekelijks, om de week of in een ander verband mogelijk. Hiervoor geldt wel dat de docent akkoord dient te gaan met de desbetreffende wensen.

3. Per kwartaal wordt het aantal lessen uitgerekend en aan het einde van het kwartaal wordt er per mail gefactureerd. In de vakantieweken bent u geen lesgeld verschuldigd. Jaarlijks wordt in september het lesgeld iets verhoogd. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

4. De factuur wordt per mail naar u opgestuurd en het bedrag dient op bankrekening van de desbetreffende docent overgemaakt te worden onder vermelding van het factuurnummer, het kwartaal waarin het lesgeld verschuldigd is en de naam van de leerling(e).

5. Het lesgeld dient binnen twee weken betaald te worden. Als de betalingstermijn van de eerste herinnering wordt overschreden, wordt het lesgeven tijdelijk stop gezet totdat de openstaande factuur is betaald. De lessen die hierdoor zijn gemist, worden niet ingehaald.

6. De lestarieven zijn:
– privéles van 20 minuten: 11,75 euro
– privéles van 30 minuten: 17,00 euro
– groepsles duo van 30 minuten: 12,50 euro per leerling
– groepsles trio van 30 minuten: 10,00 euro per leerling
– tarief strippenkaart is + €1,50
– muziek op schoot 45 minuten: 10,00 euro per les
De bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW. Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van de BTW. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht.

7. Als de docent verhinderd is, wordt de les ingehaald mits de docent afwezig is door langdurige ziekte, zie nummer 8. Als de docent geen geschikt moment vindt om de les in te halen dan wordt de les ingehouden op de factuur.

8. In geval van langdurende ziekte van de docent langer dan drie aaneengesloten weken wordt het lesgeld gerestitueerd of verrekend met de eerstvolgende factuur vanaf de tweede aanééngesloten week.

9. Wanneer een leerling(e) minimaal één week van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen zal de docent met een voorstel (of voorstellen) komen voor een inhaalles. Bij afmelden binnen een week van de lestijd wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Kan de leerling niet komen op het voorgestelde inhaalmoment of zegt de leerling deze alsnog af, dan mist de leerling(e) de les en vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

10. Wanneer de leerling voor een tweede aaneengesloten week ook afwezig zal zijn, dient de leerling (zoals eerder genoemd in punt 9) ook voor die opeenvolgende week zich minimaal één week van tevoren af te melden.
Wanneer de leerling voor langer dan twee weken niet op les kan komen zal er, in overleg met de docent, gezocht worden naar een passende oplossing.

11. Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van lesgeld.

12. Indien de leerling niet op les kan komen, dient de leerling zich af te melden bij de desbetreffende docent.

13. Wijzigingen in contact- en adresgegevens dient door de leerling(e) tijdig doorgegeven te worden.

14. Voor het vakantierooster wordt uitgegaan van de vakanties die samenvallen met het basisonderwijs Noord Nederland. De overige weken worden als lesweken gerekend.

15.Foto’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van De Muziekwereld. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.

16. Opzeggen van de lessen dient per mail naar de desbetreffende docent en naar ilse@demuziekwereld.nl te gebeuren o.v.v. datum, naam leerling, naam docent en wanneer u wenst te stoppen. U dient dit minimaal twee weken van te voren aan te geven.

17. Bij per direct stoppen wordt het lesgeld over de niet in acht genomen opzegtermijn van twee weken in rekening gebracht.

18. Uw docent heeft zich aangesloten bij de Muziekwereld. Aangezien uw docent een zelfstandig ondernemer is, heeft u uitsluitend contact met uw docent. Mocht u er met de docent niet uitkomen, of heeft u vragen waarmee u niet terecht kunt bij uw docent neem dan contact op met: Ilse Tervelde, ilse@demuziekwereld.nl